چاپ مقالات071 - 32 34 09 68
فکس071 - 32 30 91 66
خارج از ساعت اداری0930 - 227 92 60
info @ faraznet . net
071 - 32 27 92 60
071 - 32 34 09 97
071 - 32 36 09 40
071 - 32 36 09 41

پورتال همایش های راه اندازی شده توسط نرم افزار همایش نگار


37

نام طرف حساب : دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
تاریخ نصب : 94.01.29
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://kntu.cnf.ir

36

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تاریخ نصب : 94.02.05
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://conf.iauba.ac.ir

35

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند
تاریخ نصب : 94.02.16
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://conf.iaubir.ac.ir

34

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
تاریخ نصب : 94.02.23
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://damghaniau.cnf.ir

33

نام طرف حساب : دانشگاه اصفهان
تاریخ نصب : 94.08.06
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://ui.cnf.ir

32

نام طرف حساب : دانشگاه عالي دفاع ملي
تاریخ نصب : 94.07.16
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://cnf.sndu.ac.ir

31

نام طرف حساب : انجمن علمي گفتار درماني ايران
تاریخ نصب : 94.06.23
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://iranslpcongress.com

30

نام طرف حساب : جامعه المصطفي (ص) العالميه
تاریخ نصب : 94.07.04
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://hamayesh.miu.ac.ir

29

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملکان
تاریخ نصب : 94.08.19
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://malekaniau.cnf.ir

28

نام طرف حساب : آقاي فرهمنديان
تاریخ نصب : 94.09.10
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://conf.ajaums.ac.ir

27

نام طرف حساب : انجمن فيزيوتراپي ايران
تاریخ نصب : 94.12.04
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://conf.iran-pta.ir

26

نام طرف حساب : دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
تاریخ نصب : 95.01.16
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://sanru.ir

25

نام طرف حساب : دانشگاه فسا
تاریخ نصب : 95.01.22
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://conf.fasau.ac.ir

24

نام طرف حساب : دانشکده فني حرفه اي دکتر شريعتي
تاریخ نصب : 95.04.02
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://79.175.186.172

23

نام طرف حساب : دانشگاه صنعتي سهند تبريز
تاریخ نصب : 95.04.12
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://elmvadin1395.ir

22

نام طرف حساب : معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
تاریخ نصب : 95.07.01
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://conf.srttu.edu

21

نام طرف حساب : دانشگاه اصفهان
تاریخ نصب : 95.09.17
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://ui.cnf.ir

20

نام طرف حساب : دانشگاه صنعتي اصفهان
تاریخ نصب : 95.09.23
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://176.101.51.172

19

نام طرف حساب : دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
تاریخ نصب : 95.11.09
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://78.38.77.28

18

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد نجف آباد
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://events.iaun.ac.ir

17

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد یزد
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://iauyazd.cnf.ir

16

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد میبد
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://conf.maybodiau.ac.ir

15

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد گناباد
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://iau-gonabad.cnf.ir/

14

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد کرمان
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://hamayesh.iauk.ac.ir

13

نام طرف حساب : دانشگاه حکیم سبزواری
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://cnf.hsu.ac.ir

12

نام طرف حساب : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://hamayeshnegar.sums.ac.ir

11

نام طرف حساب : دانشگاه محیط زیست کرج
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://uoe.cnf.ir

10

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد تهران شرق
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://188.121.109.108

9

نام طرف حساب : دانشگاه علوم پزشکی اهواز
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://congress.ajums.ac.ir

8

نام طرف حساب : دانشگاه آزاد سروستان
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://iausarv.cnf.ir

7

نام طرف حساب : دانشگاه شاهرود
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://shahroodut.cnf.ir

6

نام طرف حساب : جهاد دانشگاهی هرمزگان
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://jdhor.cnf.ir

5

نام طرف حساب : شرکت علم محوران آسمان
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://emaconf.ir

4

نام طرف حساب : مرکز همایش های بنیاد همایش
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://p.iseconf.ir

3

نام طرف حساب : بنیاد همایش
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://bonyadhamayesh.ir

2

نام طرف حساب : همایش گستران
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://hamayeshgostaran.ir

1

نام طرف حساب : موسسه پژوهشی و برنامه ریزی
تاریخ نصب :
نام کالا : نسخه پورتال دانشگاهی
آدرس اینترنتی : http://conf.irphe.ir
©2017 Faraznet co. All rights reserved
Designed by Faraznet co