چاپ مقالات071 - 32 34 09 68
فکس071 - 32 30 91 66
خارج از ساعت اداری0930 - 227 92 60
info @ faraznet . net
071 - 32 27 92 60
071 - 32 34 09 97
071 - 32 36 09 40
071 - 32 36 09 41

همایش های میزبانی شده توسط نرم افزار همایش نگار


همایش های زیر مجموعه موسسات و شرکت های خصوصی

852

عنوان همایش : چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : acu.sdcongress.ir

851

عنوان همایش : دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری
برگزارکنندگان : موسسه پژوهشی شبستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : sustenergy.ir

850

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی سازه های بلند مرتبه بتنی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chrb.ir

849

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهش نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : همایش فرازان کاراهیوا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icitc.fanavariha.com

848

عنوان همایش : هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
برگزارکنندگان : انجمن هوافضا ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : aero2018.ias.ir

847

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 11.iseconf.ir

846

عنوان همایش : 4th International Conference on Chemistry Science and Biology
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ic-cce.com

845

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : law-conf.ir

844

عنوان همایش : اولین کنفرانس IEEE تحقیقات پیشرفته در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ieee-ares.ir

843

عنوان همایش : کنفرانس ملی توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار
برگزارکنندگان : بنیاد امید ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ictdconference.ir

842

عنوان همایش : ششمبن کنگره نفرولوژی کودکان ایران
برگزارکنندگان : انجمن نفرولوژی کودکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : iranspn2018.ir

841

عنوان همایش : چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : tech.sdcongress.ir

840

عنوان همایش : هفتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2
برگزارکنندگان : شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : v94-2users.com

839

عنوان همایش : آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه
برگزارکنندگان : انجمن جغرافیایی معلمان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geoedu.ir

838

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
برگزارکنندگان : انجمن انرژی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ieanc.org

837

عنوان همایش : نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 23.iseconf.ir

836

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
برگزارکنندگان : جامعه ریخته گران ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : imatconf.com

835

عنوان همایش : چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : agri.sdcongress.ir

834

عنوان همایش : کنفرانس علمی و بین المللی تجارت ، مدیریت و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه پژوهش بنیان آروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iacbme.com

833

عنوان همایش : 4th International Conference on Electrical,Electronic & Computer Engineering
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : cieee.info

832

عنوان همایش : کنگره انسان شناسی زیستی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی کاویان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pash2018.ir

831

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : e.fa-conf.ir

830

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبيات فارسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : faconf.ir

829

عنوان همایش : همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا
برگزارکنندگان : انجمن ژئوپلیتیک ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wdconf.ir

828

عنوان همایش : کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mbs2017.ir

827

عنوان همایش : پنجمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران
برگزارکنندگان : انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : Congress.iskast.org

826

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی
برگزارکنندگان : شرکت سارینا پروژه رها دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : Ets2018.ir

825

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
برگزارکنندگان : انجمن روانشناسی تربیتی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sp.iepaconf.ir

824

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی ایتک
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : etec.ir

823

عنوان همایش : یازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 11science.emaconf.ir

822

عنوان همایش : دومین کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توسعه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icmet.ir

821

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی ارزش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : veconf.com

820

عنوان همایش : چهارمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mph.sdcongress.ir

819

عنوان همایش : 4th International Conference on Management,accounting,Economics & Humanities
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : m-ae.org

818

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبيات فارسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : f.fa-conf.ir

817

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dmhse.ir

816

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 16.iseconf.ir

815

عنوان همایش : کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی
برگزارکنندگان : همایش پردازان البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : wse1.ir

814

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3hygiene.bonyadhamayesh.ir

813

عنوان همایش : دهمین کنفرانس بین المللی آموزش و کاربرد ریاضی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : m.fa-conf.ir

812

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : newconf.ir

811

عنوان همایش : آموزش زبان، نوآوری جهانی، اجرای محلی
برگزارکنندگان : انجمن مدرسین زبان انگلیسی با همکاری موسسه هرمس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ielta2017.com

810

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranpipetech.ir

809

عنوان همایش : دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emaconf.ir/10science

808

عنوان همایش : کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی معراج سلماس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : modiranconf2017.com

807

عنوان همایش : ششمین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ogpd.ir

806

عنوان همایش : همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی روزبهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncires.ir

805

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : m-ie.ir

804

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3decelopment.bonyadhamayesh.ir

803

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chem-bio.ir

802

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب وکار و حسابداری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mba2017.com

801

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی خانواده
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : p.fa-conf.ir

800

عنوان همایش : اولین همایش کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرایندها
برگزارکنندگان : فرزانگان راه دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : amipa2018.ir

799

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iscv.ir

798

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و مشاوره
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : res2017.ir

797

عنوان همایش : 4th International Conference on Architecture,Structure and Civil Engineering
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : as-ce.org

796

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : htconf.ir

795

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک با رویکرد آسیب‌پذیری سازه‌ها و شریان‌های حیاتی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eqconf.ir

794

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی و سلامت
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : s.fa-conf.ir

793

عنوان همایش : دومین همایش ملی علوم ورزشی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی المهدی (عج) اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncss.ir

792

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naet.ir

791

عنوان همایش : سومين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و حسابداري
برگزارکنندگان : موسسه علمی فرهنگی خوارزمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : hamayesh1404.ir

790

عنوان همایش : ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psconf.ir

789

عنوان همایش : دومین کنفرانس روانشناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pssconf.com

788

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : camuconf.com

787

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی، متالوژی و مواد
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : c.fa-conf.ir

786

عنوان همایش : کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : finmgt.ir

785

عنوان همایش : ولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : vsconf.ir

784

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : afpiconf.ir

783

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : thconf.ir

782

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : peconf.ir

781

عنوان همایش : کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال؛ گرایش‌ها، فناوری‌ها و کاربردها
برگزارکنندگان : بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dgrconf.com

780

عنوان همایش : پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشاسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : epconf.ir

779

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی علوم قرآن و حدیث
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : q.fa-conf.ir

778

عنوان همایش : جشنواره سه سالانه معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iacutf.com

777

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی وآموزشی،عمران،معماری، شهرسازی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ircivilconf.ir

776

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
برگزارکنندگان : unified academym og innovations
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : Kbei.ir

775

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : گروه آموزشی نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mavc.ir

774

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
برگزارکنندگان : موسسه صنعت برق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ibsn2.ir

773

عنوان همایش : کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mngtconf.com

772

عنوان همایش : سومین کنفرانس مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ictmngt.com

771

عنوان همایش : سومين کنفرانس ملی رويکردهای نوين در مهندسی کامپيوتر و برق
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.conf.raiau.cnf.ir

770

عنوان همایش : سومین جشنواره اختراعات و ابتکارات تهران
برگزارکنندگان : شرکت تعاونی مبتکران و کارآفرینان شهریاران برنا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tifestival.ir

769

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ich95.cnf.ir

768

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، دامپروری و محیط زیست
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : a.fa-conf.ir

767

عنوان همایش : دومین همایش شهر هوشمند، زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند
برگزارکنندگان : ایریانا بوم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.iransmartcity.cnf.ir

766

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.icpe.cnf.ir

765

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی
برگزارکنندگان : کانون تخصصی پژوهش حضرت ولی عصر(عج)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cihsic.cnf.ir

764

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهر سازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.icaup.cnf.ir

763

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
برگزارکنندگان : گروه بین المللی راهبران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.brandconf.cnf.ir

762

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر آستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : em2017.cnf.ir

761

عنوان همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران، معماری و پدافند غیرعامل
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : capconf.ir

760

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی و اکولوژی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : b.fa-conf.ir

759

عنوان همایش : اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور 96)
برگزارکنندگان : دبیرخانه همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iccompressor.ir

758

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هنر با رویکرد ایرانی – اسلامی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : موسسه مطالعات هنر اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ichaia.ir

757

عنوان همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
برگزارکنندگان : موسسه آسو سیستم آرمون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asoconf.ir

756

عنوان همایش : کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : business2018.ir

755

عنوان همایش : کنفرانس ملی افق های نوین حسابداری و مدیریت در ایران 1404
برگزارکنندگان : دبیرخانه همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : research2018.ir

754

عنوان همایش : چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه
برگزارکنندگان : رویداد پردازش ماندگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : media.iranelites.com

753

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی زبان شناسی (زبان انگلیسی، فارسی و عربی)
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : l.fa-conf.ir

752

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسي برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : it.fa-conf.ir

751

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mgconf.ir

750

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن علوم مهندسي برق ايران با رویکردعلوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : it.fa-conf.ir

749

عنوان همایش : سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
برگزارکنندگان : انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : imcpaconf.ir

748

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : civiled.ir

747

عنوان همایش : همایش ملی مدیریت و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rmce.ir

746

عنوان همایش : ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : senaconf.ir

745

عنوان همایش : دومين همايش ملي معماري پايدار،شهرسازي وتوسعه محيط زيست
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 19.iseconf.ir

744

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sportconf.ir

743

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
برگزارکنندگان : مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mcconf.ir

742

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esconf.ir

741

عنوان همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : دبیرخانه کفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ececonf.ir

740

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی انجمن زبان و ادبيات ايران با رویکرد ابعاد جدید علم زبان
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : l.fa-conf.ir

739

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itctconf.ir

738

عنوان همایش : سومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
برگزارکنندگان : گروه مهندسان مشاور پارس چگالش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sdrc3.ir

737

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر ، برق ومخابرات
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icitcc.ir

736

عنوان همایش : دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mdconf.ir

735

عنوان همایش : پنچمین همایش مدیران فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itmanc.irandoc.ac.ir

734

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lawsdep.ir

733

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : suconf.com

732

عنوان همایش : پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ، معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : umconf.ir

731

عنوان همایش : کنگره بین المللی عمران، معماری و علوم محیطی
برگزارکنندگان : همایش پردازان البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cae1.ir

730

عنوان همایش : 6th International Conference on Electrical,Mechanical,Computer and Mechatronics Engineering
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ice2017.srpioneers.org

729

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ermconf.com

728

عنوان همایش : نهمین کنفرانس سالانه ریاضی: آموزش، تئوری ها و کاربردها
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : m.fa-conf.ir

727

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.mngtec.cnf.ir

726

عنوان همایش : دومين همايش ملي علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 20.iseconf.ir

725

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری ،روانشناسی و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی هیرکانیا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nch96.ir

724

عنوان همایش : 5th World Congress of Research in Education
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : educonf.me/en/

723

عنوان همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chcconf.ir

722

عنوان همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی شاندیز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmet.ir

721

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iranrotate.ir

720

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : utconf.ir

719

عنوان همایش : دهمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
برگزارکنندگان : دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : kmiran.com

718

عنوان همایش : پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نویین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emconf.ir

717

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pcconf.ir

716

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی انجمن روان درمانی ایران با رویکرد روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : p.fa-conf.ir

715

عنوان همایش : دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 21.iseconf.ir

714

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : niconf.ir

713

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران
برگزارکنندگان : آکادمی اندیش سیستم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bi-library.ir

712

عنوان همایش : سومین کنفرانس دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : espconf.ir

711

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، تجارت و توسعه اقتصادی
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : confme.com

710

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : osconf.ir

709

عنوان همایش : دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 22.iseconf.ir

708

عنوان همایش : 7th. world Congress on Family Psychology and Behavioral Sciences
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : bsconf.me/en/

707

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pfconf.ir

706

عنوان همایش : پنجمین كنگره سراسري زيست شناسي و علوم طبيعي ايران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bsconf.ir

705

عنوان همایش : همایش ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و برق
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ritcc.ir

704

عنوان همایش : سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ivconf.ir

703

عنوان همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت، حسابداری و اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : maeconf.ir

702

عنوان همایش : همایش ملی کارآفرینی در علوم
برگزارکنندگان : موسسه شاخص پژوهان جوان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ellipivconf.com

701

عنوان همایش : کنفرانس ملی عمران ، معماری و مدیریت هوشمند شهری با رویکرد شهر هوشمند
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iccas.ir

700

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس جهانی - بین المللی علوم، مهندسی و فناوری
برگزارکنندگان : wicset
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 9th.wicset.com

699

عنوان همایش : اولین همایش ملی روانشناسی و تربیت خانواده
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 23.iseconf.ir

698

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isci.ir

697

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبيات فارسی با رویکرد فلسفه و عرفان
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : f.fa-conf.ir

696

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس سراسري مهندسی عمران معماری و توسعه شهری پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icesconf.ir

695

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی وآموزشی،عمران،معماری، شهرسازی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.ircivilconf.cnf.ir

694

عنوان همایش : نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emaconf.ir/9science

693

عنوان همایش : مطالعات نوین در علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icamt.ir

692

عنوان همایش : 5th. World Congress on Sport and Health Sciences
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : sportconf.me/en/

691

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم رفتاری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 8.raftarconf.cnf.ir

690

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.finmgt.cnf.ir

689

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
برگزارکنندگان : پژوهشگاه نیرو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : npc.nri.ac.ir

688

عنوان همایش : سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dmeconf.ir

687

عنوان همایش : کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : camu2017.com

686

عنوان همایش : دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emaconf.ir/2agri

685

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 8.modirconf.cnf.ir

684

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس سالانه تحقیقات آموزش و پرورش
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : e.fa-conf.ir

683

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت هزاره سوم
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علامه خویی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : manageaccount2017.com

682

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agriculture2018.com

681

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهشهای نوین مهندسی برق و کامپیوتر در ایران
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی جویندگان علم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sciences2017.com

680

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.mcconf.cnf.ir

679

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.ogpd.cnf.ir

678

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : گروه آموزشی نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.mavc.cnf.ir

677

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی علوم ، فناوری نانو و مواد پیشرفته
برگزارکنندگان : SCIJOUR - Scientific Journals Publisher
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icnnam.ir

676

عنوان همایش : 4th. world Congress on Human Rights,Justice and Legal Studies
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : lawconf.me/en/

675

عنوان همایش : دومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : agconf.kharazmii.com

674

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : law-conf.ir

673

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.civiled.cnf.ir

672

عنوان همایش : کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 32

671

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 18.iseconf.ir

670

عنوان همایش : دوازدهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری
برگزارکنندگان : پژوهشکده حفاظت و مرمت با همکاری پژوهشگاه میراث
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : maremmat12.ir

669

عنوان همایش : ششمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 6.finmgt.cnf.ir

668

عنوان همایش : اجلاس بین المللی تجارت و بازاریابی فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iptsummit.com

667

عنوان همایش : ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 6.mngtconf.cnf.ir

666

عنوان همایش : 5th. International Congress on New Dimensions of Philology
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : lingconf.me/en/

665

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : niconf.ir

664

عنوان همایش : کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
برگزارکنندگان : انجمن تجارت الکترونیک، کانون فرهنگی هنری رسام رسانه-خبرگزاری اقتصاد ایران، کانون ایران جهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emoghavemati.cnf.ir

663

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس سالانه علوم ورزشی و سلامت
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : s.fa-conf.ir

662

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.lawsdep.cnf.ir

661

عنوان همایش : چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.emconf.ir

660

عنوان همایش : اجلاس کاربرند (نخستین اجلاس ملی کارآفرینان برندآفرین)
برگزارکنندگان : مؤسسه فرهنگی هنری فرا روش یسنا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.karbrand.cnf.ir

659

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pconf.kharazmii.com

658

عنوان همایش : دومین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی
برگزارکنندگان : انجمن مجازی شعر فارسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : poemcongress.ir

657

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس جهانی - بین المللی علوم، مهندسی و فناوری
برگزارکنندگان :   دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 8th.wicset.com

656

عنوان همایش : کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : utconf.ir

655

عنوان همایش : 12th. International Congress on Engineering,Design and Manufacturing. Sustainability and Resilience Approach
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : enconf.me/en/

654

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ahconf.ir

653

عنوان همایش : ششمین کنفرانس سالانه شیمی، مهندسی شیمی و پلیمر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : c.fa-conf.ir

652

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهشهای پیشرفته در مهندسی و علوم
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icares2016.org

651

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sconf.kharazmii.com

650

عنوان همایش : چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی معدن ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4.mineconf.cnf.ir

649

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی معماری ، عمران و شهرسازی در هزاره سوم
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iacut.com

648

عنوان همایش : کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : msaconf.ir

647

عنوان همایش : نهمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
برگزارکنندگان : دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 9.kmiran.com

646

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bconf.ir

645

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 11.iseconf.ir

644

عنوان همایش : 7th. world Congress on Electrical Engineering,Computer Science and Information Technology
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : itconf.me/en/

643

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agri.emaconf.cnf.ir

642

عنوان همایش : کنفرانس پدافند غیرعامل
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.pdfconf.cnf.ir

641

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی ، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : phconf.ir

640

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : شرکت علمی تحقیقاتی و مشاوره ای آینده ساز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.msiconf.cnf.ir

639

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست با تاکید بر بحران آب و سلامت
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : a.fa-conf.ir

638

عنوان همایش : اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
برگزارکنندگان : انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : imcpaconf.ir

637

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : gsconf.kharazmii.com

636

عنوان همایش : 8th. world congress on Greenhouse Gas Control Technologies
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : energyconf.me/en/

635

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و تحلیل ها
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itconf.kharazmii.com

634

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.modirconf.cnf.ir

633

عنوان همایش : اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iseconf.ir

632

عنوان همایش : سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : niconf.ir

631

عنوان همایش : دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
برگزارکنندگان : انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.imcpaconf.cnf.ir

630

عنوان همایش : 6th International Conference on Nanotechnology
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icn2017.srpioneers.org

629

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.finmgt.cnf.ir

628

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مالی و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : faconf.kharazmii.com

627

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.dconf.cnf.ir

626

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس سالانه زیست شناسی و اکولوژی با تاکید بر بحران آب
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : b.fa-conf.ir

625

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iccea.ir

624

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
برگزارکنندگان :   دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 7th.icrse.net

623

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.cemsociety.cnf.ir

622

عنوان همایش : 5th. International Congress on Agricultural Sciences,Food and Environment with an Emphasis on Water Crisis
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : agriconf.me/en/

621

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی علوم زمین
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rgeo.ir

620

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : econf.kharazmii.com

619

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.mngtec.cnf.ir

618

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نویین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.aconf.cnf.ir

617

عنوان همایش : اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 10.iseconf.ir

616

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی معماری هدف
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : archconf.kharazmii.com

615

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران
برگزارکنندگان : آکادمی اندیش سیستم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bi-conference.cnf.ir

614

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.bconf.cnf.ir

613

عنوان همایش : نهمین کنگره انجمن بین المللی کابرد لیزر در دهان
برگزارکنندگان : انجمن پزشکی لیزری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sola-iran.com

612

عنوان همایش : سومین کنفرانس سالانه علوم قرآن و حدیت
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : q.fa-conf.ir

611

عنوان همایش : سومین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.pfconf.ir

610

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
برگزارکنندگان : موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : idconf.ir

609

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esconf.ir

608

عنوان همایش : هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.emaconf.cnf.ir

607

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 9.iseconf.ir

606

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3.civiled.cnf.ir

605

عنوان همایش : 6th. International Congress on Advances in Chemistry,Chemical Engineering and Polymer
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : chemiconf.me/en/

604

عنوان همایش : سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه
برگزارکنندگان : انجمن روانشناسی تربیتی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iepaconf.ir

603

عنوان همایش : چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ، معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.umconf.ir

602

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fconf.kharazmii.com

601

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
برگزارکنندگان : انجمن انرژی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ieanc.org

600

عنوان همایش : آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
برگزارکنندگان : انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : georegional.ir

599

عنوان همایش : کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی وآموزشی،عمران،معماری، شهرسازی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : پویا اندیشان علم و صنعت پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ircivilconf.ir

598

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم رفتاری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.raftarconf.cnf.ir

597

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.iseconf.ir

596

عنوان همایش : کنفرانس علوم انسانی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nch2017.ir

595

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pessconf.ir

594

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : afpiconf.ir

593

عنوان همایش : همایش تخصصی کاربرد کامپوزیت ها و پلیمرها در نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، آبفا و . . .
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی نوآوران صنعت پویایی پیشرو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : compositconf.com

592

عنوان همایش : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی؛ موانع و راهبردها
برگزارکنندگان : موسسه عدالت گستر بارکه افلاک
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nrshos.ir

591

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات ایران
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itmanc.irandoc.ac.ir

590

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : enconf.kharazmii.com

589

عنوان همایش : دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : niconf.ir

588

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : upue3.ir

587

عنوان همایش : اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3.iseconf.ir

586

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ermconf.com

585

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mconf.kharazmii.com

584

عنوان همایش : همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mdconf.ir

583

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 1.iseconf.ir

582

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی کاربرد تحقیق و پژوهش در علوم و مهندسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iseconf2016.ir

581

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : dconf.ir

580

عنوان همایش : سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pcconf.ir

579

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی فرهنگ، هنر و معماری اسلامی
برگزارکنندگان : موسسه همایش آگرین پرتو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ihiconf.com

578

عنوان همایش : 2nd International Conference on Chemistry,Chemical Engineering and Chemical Process
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icc2014.srpioneers.org

577

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی برق و انرژی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : peconf.kharazmii.com

576

عنوان همایش : دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.espconf.cnf.ir

575

عنوان همایش : سمپوزیوم بین المللی بافت های فرسوده، معماری و شهرسازی معاصر، چالش ها و فرصت ها
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی بینالود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : acob.cnf.ir

574

عنوان همایش : اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 7.iseconf.ir

573

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : uconf.kharazmii.com

572

عنوان همایش : پنجمین کنگره بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pbsconf.ir

571

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.lawsdep.cnf.ir

570

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم دامی،کشاورزی پایدار و صنایع تبدیلی کشاوزی در ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 8.iseconf.ir

569

عنوان همایش : 4th International Conference on Electrical,Mechanical,Computer and Mechatronics Engineering
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ice2016.srpioneers.org

568

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.finmgt.cnf.ir

567

عنوان همایش : اولين همایش یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آل طه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icrths.ir

566

عنوان همایش : دومین کنگره سالانه بین المللی مهندسی عمران
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ceconf.kharazmii.com

565

عنوان همایش : سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور
برگزارکنندگان : شرکت ترانسفورماتور پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3rd.transfo.ir

564

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری با رویکرد توسعه پایدار و شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iaet2016.ir

563

عنوان همایش : همایش سلامت خانواده ، تحکیم خانواده
برگزارکنندگان : دبیرخانه همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-familyhealth.mums.ac.ir

562

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranpipetech.ir

561

عنوان همایش : اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 6.iseconf.ir

560

عنوان همایش : دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
برگزارکنندگان : انجمن علمی تخصصی متالوژی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.dmeconf.cnf.ir

559

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : adconf.ir

558

عنوان همایش : کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nacu.ir

557

عنوان همایش : اولین کنفرانس فرامنطقه ای عمران،معماری ،شهرسازی و هنر
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caua2016.ir

556

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 5.iseconf.ir

555

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aht2016.cnf.ir

554

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.industconf.cnf.ir

553

عنوان همایش : 2nd International Conference on Electrical,Mechanical,Computer and Mechatronics Engineering
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ice2015.srpioneers.org

552

عنوان همایش : سمینار ملی بتن های سازگار با محیط زیست
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : eco-concrete.cnf.ir

551

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم رفتاری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.raftarconf.cnf.ir

550

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری ، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
برگزارکنندگان : شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ic2016.ir

549

عنوان همایش : همایش ملی و بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
برگزارکنندگان : پژوهشکده دولت اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : m1404.ir

548

عنوان همایش : دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
برگزارکنندگان : شرکت مهندسان مشاوره پارس چگالش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.sdrc.cnf.ir

547

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4.iseconf.ir

546

عنوان همایش : پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emaconf.ir/5science

545

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.dconf.cnf.ir

544

عنوان همایش : اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
برگزارکنندگان : موسسه فرهنگی و هنری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iran3c.cnf.ir

543

عنوان همایش : اولین همایش ملی ریاضی و امار
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : msconf.kharazmii.com

542

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری
برگزارکنندگان : شرکت مخابرات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ictinvestment.cnf.ir

541

عنوان همایش : سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.pdconf.cnf.ir

540

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.shconf.cnf.ir

539

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم رفتاری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 6.raftarconf.cnf.ir

538

عنوان همایش : 2nd International Conference on Nanoelectronics and Nanophotonics
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icece2014.srpioneers.org

537

عنوان همایش : سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caem.ir

536

عنوان همایش : دومین همایش ملی علوم ورزش و تربیت بدنی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.sportconf.cnf.ir

535

عنوان همایش : دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.icdan.cnf.ir

534

عنوان همایش : اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncca.ir

533

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 12.iseconf.ir

532

عنوان همایش : سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.emconf.cnf.ir

531

عنوان همایش : دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.ckma.cnf.ir

530

عنوان همایش : جشنواره سراسری رضوان
برگزارکنندگان : حوزه هنری خراسان رضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rezvan2017.ir

529

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf1.bonyadhamayesh.ir

528

عنوان همایش : سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf2.bonyadhamayesh.ir

527

عنوان همایش : همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
برگزارکنندگان : موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : boomconf.cnf.ir

526

عنوان همایش : دومين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و حسابداري
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf1404.ir

525

عنوان همایش : چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.psconf.cnf.ir

524

عنوان همایش : چهارمین كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.gpaconf.cnf.ir

523

عنوان همایش : International Conference on Industrial Engineering,Management,Economy and Accounting
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ici2015.srpioneers.org

522

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pssconf.cnf.ir

521

عنوان همایش : هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 14.iseconf.ir

520

عنوان همایش : دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.ctconf.cnf.ir

519

عنوان همایش : دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای علوم و فناوری
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : stconf.ir

518

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.bconf.cnf.ir

517

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tsconf.ir

516

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.mpconf.cnf.ir

515

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 6.modirconf.cnf.ir

514

عنوان همایش : کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : peconf.ir

513

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf3.bonyadhamayesh.ir

512

عنوان همایش : اولين همايش راهكارهاي نوين در روانشناسي ،علوم اجتماعي و علوم تربيتي
برگزارکنندگان : دبیرخانه همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : npseconf.ir

511

عنوان همایش : کنفرانس بين المللى کسب و کار: فرصت ها و چالش ها
برگزارکنندگان : شرکت پیشگامان پژوهش های نوین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conference2016.ir

510

عنوان همایش : International Conference on Industrial Engineering,Management,Economy and Accounting
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ici2016.srpioneers.org

509

عنوان همایش : دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icconf.ir

508

عنوان همایش : دومین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.pfconf.ir

507

عنوان همایش : کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : csconf.ir

506

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncrc2017.ir

505

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.modirconf.cnf.ir

504

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی برق
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ic-ee.cnf.ir

503

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.mcconf.cnf.ir

502

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncmi.ir

501

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی حسابداری اقتصاد و مدیریت مالی
برگزارکنندگان : SCIJOUR - Scientific Journals Publisher
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3.icaefm.cnf.ir

500

عنوان همایش : 2nd International Conference on Mathematical science
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icm2014.srpioneers.org

499

عنوان همایش : کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gsconf.ir

498

عنوان همایش : ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 13.iseconf.ir

497

عنوان همایش : دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.isconf.cnf.ir

496

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ienc.ir

495

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی معماری ، عمران و شهرسازی در هزاره سوم
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.iacut.cnf.ir

494

عنوان همایش : اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
برگزارکنندگان : پژوهشکده محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : neconf.ir

493

عنوان همایش : اولین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه شناخت علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cpconf.ir

492

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dsconf.ir

491

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.ictmngt.cnf.ir

490

عنوان همایش : سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ، معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.umconf.cnf.ir

489

عنوان همایش : نخستین کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : موسسه اندیشمندان پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : confarch.ir

488

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : c-it.cnf.ir

487

عنوان همایش : کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
برگزارکنندگان : فرمانداری اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : edhrconf.cnf.ir

486

عنوان همایش : اولین همایش ملی پژوهشی علوم اجتماعی، روانشناسی وعلوم تربیتی ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 15.iseconf.ir

485

عنوان همایش : اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : stconf.ir

484

عنوان همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : محیا گستران هلیل جنوب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayeshgostaran.ir/agri1

483

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icgs2016.cnf.ir

482

عنوان همایش : اولین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه شناخت علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : peconf.ir

481

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین علوم فیزیک و نانوفناوری در ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fconf.ir

480

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
برگزارکنندگان : دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : kmiran.com

479

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : گروه آموزشی نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.mavc.cnf.ir

478

عنوان همایش : 2nd International Conference on Nanotechnology
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icn2014.srpioneers.org

477

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
برگزارکنندگان : پیشاهنگان دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icemah.cnf.ir

476

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری
برگزارکنندگان : موسسه فراز اندیشان دانش بین الملل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icmrs2016.cnf.ir

475

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : سرامد مدیریت مهام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hpsconf.com

474

عنوان همایش : دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.emconf.cnf.ir

473

عنوان همایش : هشتمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 16.iseconf.ir

472

عنوان همایش : کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.mpconf.cnf.ir

471

عنوان همایش : کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fire.bhrc.ac.ir

470

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزش
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت آموزش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : edumngt.com

469

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت بحران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.indm.cnf.ir

468

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم رفتاری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.raftarconf.cnf.ir

467

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.ogpd.cnf.ir

466

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.ogpd.cnf.ir

465

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مهندس عمران،معماری و سازه
برگزارکنندگان : پژوهشکده RIPST
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icasce.org

464

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mngtconf.cnf.ir

463

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در زبان شناسی همگانی و زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : upue.ir

462

عنوان همایش : 3rd International Conference on Nanotechnology-ICN2015
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icn2015.srpioneers.org

461

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : socioconf.com

460

عنوان همایش : اولین همایش ملی حقوق ،قوانین و تکالیف
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 17.iseconf.ir

459

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : indengconf.com

458

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icu2016.cnf.ir

457

عنوان همایش : سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : senaconf.ir

456

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی- اسلامی با تاکید بر پژوهش های نوین
برگزارکنندگان : شرکت علمی تحقیقاتی و مشاوره ای آینده ساز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ich94.ir

455

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مدیریت و صنایع
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : manageindust.ir

454

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.modirconf.cnf.ir

453

عنوان همایش : اولين كنفرانس ملي مديريت مهندسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر آستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : em2016.ir

452

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.dconf.cnf.ir

451

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی با تاکید بر پژوهش های نوین
برگزارکنندگان : شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ich94.ir

450

عنوان همایش : اولين همایش بين المللي نقش فناوری‌های نوین در علوم انسانی
برگزارکنندگان : موسسه هدایت فرهیختگان جوان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icrth.ir

449

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : manageconf.cnf.ir

448

عنوان همایش : اولین کنفرانس توسعه و ترویج علوم انسانی با رویکرد کاربردی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mape.cnf.ir

447

عنوان همایش : همایش مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
برگزارکنندگان : موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : petrocsr2016.cnf.ir

446

عنوان همایش : اولین کنفرانس مدیریت تجربه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 32

445

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی برق
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : epconf.com

444

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : intresearches.com

443

عنوان همایش : دومین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 32

442

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی کسری رامسر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ec2016.kasraramsar.ac.ir

441

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psychoconf.com

440

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.modirconf.cnf.ir

439

عنوان همایش : همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
برگزارکنندگان : انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icinh.ir

438

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی پژوهش های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری
برگزارکنندگان : موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : auum2016.cnf.ir

437

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی برق و انرژی ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.bconf.cnf.ir

436

عنوان همایش : 4th International Conference on Nanotechnology and Basic Science
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icn2016.srpioneers.org

435

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmae.cnf.ir

434

عنوان همایش : اولین کنفرانس آنالایزرهای فرآیندی چالشها و راهکارها
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ipaconf.com

433

عنوان همایش : کنفرانس بین الملی معماری و منظر شهری پایدار
برگزارکنندگان : موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : archconf.ir

432

عنوان همایش : دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استانداردسازی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mtconf.ir

431

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی ادبیات، عرفان و فلسفه
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lpm2016.ir

430

عنوان همایش : دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی روانشناسی، مشاوره و آموزش اسلامی در ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.pcconf.ir

429

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.finmgt.cnf.ir

428

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی ارزش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.veconf.cnf.ir

427

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تمامی شاخه های علوم فنی و مهندسی
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ibsn.ir

426

عنوان همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : موسسه معماری و شهرسازی ایوان شمس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caconf.ir

425

عنوان همایش : کنفرانس سراسری کامپیوتر،برق،مکانیک و مکاترونیک
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ecme.ir

424

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ic-im.cnf.ir

423

عنوان همایش : اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر و IT
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ecconf.cnf.ir

422

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی فیزیک و پژوهش های کاربردی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : physicsconf.com

421

عنوان همایش : کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه شناخت علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ipconf.ir

420

عنوان همایش : جامعه مهندسان شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : جامعه مهندسان شهرسازی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isupd.ir

419

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.icmae.ir

418

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4environment.bonyadhamayesh.ir

417

عنوان همایش : چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.emaconf.cnf.ir

416

عنوان همایش : جشنواره سراسری رضوان
برگزارکنندگان : حوزه هنری خراسان رضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.rezvan2017.ir

415

عنوان همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : موسسه معماری و شهرسازی ایوان شمس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caconf.ir

414

عنوان همایش : کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.dmeconf.cnf.ir

413

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : گروه آموزشی نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.mavc.cnf.ir

412

عنوان همایش : 2nd International Conference on New Frontiers in Physics
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icp2014.srpioneers.org

411

عنوان همایش : همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.ckma.ir

410

عنوان همایش : اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ncca.cnf.ir

409

عنوان همایش : دومين کنگره بين المللي تفکر و پژوهش دینی
برگزارکنندگان : کانون فرهنگی مناجات اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf-ir.cnf.ir

408

عنوان همایش : سومین كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.gpaconf.cnf.ir

407

عنوان همایش : سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.caem.cnf.ir

406

عنوان همایش : ولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : سرامد مدیریت مهام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cauconf.com

405

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.psychoconf.cnf.ir

404

عنوان همایش : کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی عمران و مهندسی ساختمان
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : bseu-conf.com

403

عنوان همایش : همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : setconf.ir

402

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.ogpd.cnf.ir

401

عنوان همایش : مدرسه بین المللی مطالعات شهری
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات و مطالعات شهری دیبا افق رایا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iuss.cnf.ir

400

عنوان همایش : چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر اروند با همکاری گروه ترویجی دوستداران محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : enconf.ir

399

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : oconf.ir

398

عنوان همایش : سومین كنفرانس ملی توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gpconf.ir

397

عنوان همایش : computer conference
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icp2015.srpioneers.org

396

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.emconf.cnf.ir

395

عنوان همایش : پیاده سازی پارامترهای عملیاتی نوین مهندسی ، مدیریتی و علوم پایه در عرصه صنعت ایران با تاکید بر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
برگزارکنندگان : شرکت میهن زرین حساب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : newindustry.ir

394

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : psychoconf.ir

393

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : agri3.bonyadhamayesh.ir

392

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : arch3.bonyadhamayesh.ir

391

عنوان همایش : کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.espconf.cnf.ir

390

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت بحران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 6.indm.cnf.ir

389

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی
برگزارکنندگان : انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncih2015.ir

388

عنوان همایش : سومین کنگره سراسری و اولین کنگره بین المللی سالیانه پیشگیری، تشخیص، درمان و پایش در علوم پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی و رشته های وابسته ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pdtmed2016.com

387

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : بهار زبان آموزان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.bzra.cnf.ir

386

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نویین پژوهشی در هوش مصنوعی و اتوماسیون صنعتی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cbconf.ir

385

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم کامپیوترو فناوری اطلاعات ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tconf.ir

384

عنوان همایش : نخستین همایش انرژی ساختمان و شهر
برگزارکنندگان : موسسه پژوهشی شبستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.sustenergy.cnf.ir

383

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی خانواده اسلامی ایرانی
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقاتی رایمندپژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icpe2016.cnf.ir

382

عنوان همایش : کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه
برگزارکنندگان : مرکز توسعه آموزش های نوین ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fhd2015.cnf.ir

381

عنوان همایش : سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.emaconf.cnf.ir

380

عنوان همایش : پنچمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی V94.2
برگزارکنندگان : شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : v94-2users.com

379

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی بهداشت محیط ، سلامت و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3hygiene.bonyadhamayesh.ir

378

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : c-civil.cnf.ir

377

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : پژوهشکده RIPST
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : maessh.org

376

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در زبان شناسی همگانی و زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : umec.ir

375

عنوان همایش : نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزش
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmsport.Cnf.ir

374

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم اجتماعی
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.raftarconf.cnf.ir

373

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی مواد، متالورژی و مهندسی معدن ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gconf.ir

372

عنوان همایش : دومین همايش بين‌المللي مديريت رسانه
برگزارکنندگان : رویداد پردازش ماندگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.media.iranelites.cnf.ir

371

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گیاهان دارویی
برگزارکنندگان : انجمن علمی مهندسی کشاورزی و مهندسی منابع ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ncrb2015.cnf.ir

370

عنوان همایش : سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.psconf.cnf.ir

369

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق الکترونیک و مهندسی کامپیوتر
برگزارکنندگان : پژوهشکده RIPST
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iceecet.org

368

عنوان همایش : همایش ملی روانشناسی و جامعه شناسی از منظر بحران کاهش جمعیت و سالخوردگی
برگزارکنندگان : انجمن سلامت خانواده ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rconf.ir

367

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم اجتماعی
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.raftarconf.cnf.ir

366

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : epsconf.ir

365

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncema.ir

364

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.iranrotate.ir

363

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cieconf.cnf.ir

362

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و بین المللی مدیریت در بهداشت و درمان
برگزارکنندگان : شرکت فناوری صنایع شیمیایی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : imhconf.com

361

عنوان همایش : اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی ،بهداشت،محیط زیست و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ivconf.cnf.ir

360

عنوان همایش : کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.isconf.ir

359

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esconf.ir

358

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری
برگزارکنندگان : پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : scwmec.com

357

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم زمی و توسعه منطقه ای
برگزارکنندگان : مکران پژوه آب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : earthconf.cnf.ir

356

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی وتوسعه پایدار معماری،عمران، گردشگری ومحیط زیست شهری وروستایی
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3decelopment.bonyadhamayesh.ir

355

عنوان همایش : دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.pdconf.cnf.ir

354

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : indust2015.ir

353

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icsr2016.cnf.ir

352

عنوان همایش : اولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذر
برگزارکنندگان : انجمن علوم زراعی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chfst.ir

351

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : سرامد مدیریت مهام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmng.com

350

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی تاریخ و باستان شناسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی تاریخ و باستان شناسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : histarchconf.com

349

عنوان همایش : دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
برگزارکنندگان : مرکز همایش های علمی همایش نگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geoconf.ir

348

عنوان همایش : دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asconf.ir

347

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iceci.cnf.ir

346

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مطالعات زبان فارسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : plsconf.ir

345

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : minmetalconf.com

344

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eiconf.ir

343

عنوان همایش : همایش ملـی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد مدیریت شهری
برگزارکنندگان : انجمن علمی مهندسی عمران و معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncrc2015.cnf.ir

342

عنوان همایش : اولین همایش پدافند غیر عامل در بخش های کشاورزی ، با رویکرد توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dpconf.ir

341

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : industconf.cnf.ir

340

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icss2016.cnf.ir

339

عنوان همایش : اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.epconf.ir

338

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4tge.bonyadhamayesh.ir

337

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : manageconf.ir

336

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی عمران و شهرسازی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی عمران و شهرسازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : civilurbanconf.com

335

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم ورزش و تربیت بدنی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.sportconf.cnf.ir

334

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.civiled.cnf.ir

333

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی معماری و شهر سازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icaup.cnf.ir

332

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.pfconf.ir

331

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : managementconf.cnf.ir

330

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.dsconf.cnf.ir

329

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : همایش فرازان کاراهیوا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.ictconf.cnf.ir

328

عنوان همایش : همایش ملی افق توسعه معماری معاصر کلان شهرها
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : drea.cnf.ir

327

عنوان همایش : همایش بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
برگزارکنندگان : کانون بین المللی معماران جهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : camu2016.cnf.ir

326

عنوان همایش : کنفرانس چشم اندازهای نوین در کشاورزی، محیط زیست، و گردشگری
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aetconf.cnf.ir

325

عنوان همایش : همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
برگزارکنندگان : موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : idconf.ir

324

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itconf2015.ir

323

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ienc2016.cnf.ir

322

عنوان همایش : دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
برگزارکنندگان : مرکز همایش های علمی همایش نگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : waterconf.ir

321

عنوان همایش : کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.comconf.cnf.ir

320

عنوان همایش : اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری
برگزارکنندگان : موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : auum.cnf.ir

319

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و ادیان
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی فلسفه و ادیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : philrelconf.com

318

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.tsconf.ir

317

عنوان همایش : دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ، معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.umconf.cnf.ir

316

عنوان همایش : نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم
برگزارکنندگان : موسسه زرین قلم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : heca.cnf.ir

315

عنوان همایش : کنفرانس ملی مدیریت آموزشی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت آموزشی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.edumngt.com

314

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان  
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.deconf.cnf.ir

313

عنوان همایش : اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین علوم تربیتی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ctconf.cnf.ir

312

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی برق
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : elec2015.ir

311

عنوان همایش : دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.psconf.cnf.ir

310

عنوان همایش : اولین همایش ملی مهندسی فرایند و شیمی
برگزارکنندگان : دبیرخانه اولین همایش ملی مهندسی فرایند و شیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chemiprocessconf.com

309

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی
برگزارکنندگان : گروه زیست شناسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bio2015.cnf.ir

308

عنوان همایش : اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
برگزارکنندگان : دبیرخانه اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lawconf.com

307

عنوان همایش : اولین سمپوزیوم ملی مجازی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ellipivconf.cnf.ir

306

عنوان همایش : دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.caem.cnf.ir

305

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : comp2015.ir

304

عنوان همایش : کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.omranconf.cnf.ir

303

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chconf.ir

302

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی تحول و نوآوری در علوم انسانی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iccih.ir

301

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 1.icdan.cnf.ir

300

عنوان همایش : اولین کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی انرژی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cmaes.cnf.ir

299

عنوان همایش : همایش دین و نظریه فرهنگی
برگزارکنندگان : شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای تخصصی حوزوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nazariehfarhangi.ir

298

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نویین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.chconf.cnf.ir

297

عنوان همایش : اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icauc.ir

296

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3rd.psychoconf.com

295

عنوان همایش : دومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.senaconf.cnf.ir

294

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : arc2015.ir

293

عنوان همایش : همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tourism.hakim-jorjani.cnf.ir

292

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : newconf.ir

291

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.geographyconf.cnf.ir

290

عنوان همایش : اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ، معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.umconf.cnf.ir

289

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی زمین کاو با همکاری انجمن علوم مهندسی لندن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : aebsconf.ir

288

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bgconf.ir

287

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : accfin2014.com

286

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوزی
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : restconf.com

285

عنوان همایش : دومین کنفرانس سراسري نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.ogpconf.ir

284

عنوان همایش : دومین همایش زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bpconf.ir

283

عنوان همایش : اولین کنفرانس خدمات حفاری
برگزارکنندگان : ایران دیریلینگ
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : Drillingservices.ir

282

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agridevconf.com

281

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : civil2015.ir

280

عنوان همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.asconf.cnf.ir

279

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : petroict.com

278

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmei.ir

277

عنوان همایش : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.shconf.cnf.ir

276

عنوان همایش : دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور
برگزارکنندگان : شرکت ترانسفورماتور پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2nd.transfo.ir

275

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
برگزارکنندگان : شرکت مخابرات خراسان رضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itcc2015.cnf.ir

274

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : managementtools.ir

273

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mrhconf.com

272

عنوان همایش : اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.pdconf.cnf.ir

271

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mktrconf.com

270

عنوان همایش : دومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.emaconf.cnf.ir

269

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caeconf.com

268

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3rd.socioconf.com

267

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی روانشناسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psyconf.ir

266

عنوان همایش : اولین همایش ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icconf.ir

265

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.modirconf.cnf.ir

264

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(ICGS2015)
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icgs2015.ir

263

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی ، آموزش و استاندارد سازی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.mtconf.cnf.ir

262

عنوان همایش : دومین کنفرانس سراسري مهندسی عمران وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icesconf.ir

261

عنوان همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.niconf.cnf.ir

260

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4th.mngtconf.com

259

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی حسابداری و حسابرسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : accounting2015.ir

258

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی ارتقاء نظام مالی و بانکداری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bankconf.cnf.ir

257

عنوان همایش : سلسله رویدادهای معمارانه
برگزارکنندگان : مرکز رویدادهای معمارانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ruydaad.org

256

عنوان همایش : دومین كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.gpaconf.cnf.ir

255

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی حکمت ناب
برگزارکنندگان : بنیاد نخبگان استان اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hekmatenab.ir

254

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی و افق چشم انداز 1404
برگزارکنندگان : مرکز توسعه آموزش های نوین ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : et1404.ir

253

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icm21.ir

252

عنوان همایش : دومین كنگره سراسري زيست شناسي و علوم طبيعي ايران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.bsconf.cnf.ir

251

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی
برگزارکنندگان : بنیاد نخبگان استان اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : confir.ir

250

عنوان همایش : کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ermconf.com

249

عنوان همایش : اولین همایش ملی گردشگری پایدار
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : confti.ir

248

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی علوم پایه
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : scienceconf.ir

247

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی ارزش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.veconf.cnf.ir

246

عنوان همایش : اولین کنگره علمی تخصصی زیست شناسی و علوم گیاهی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.bpconf.cnf.ir

245

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی مس رایان پیشرو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.ncih2015.ir

244

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخارو بخش بخار سیکل ترکیبی
برگزارکنندگان : انجمن صنفی نیروگاههای ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iscpc.ir

243

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : بنیاد نخبگان استان اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : niaconf.ir

242

عنوان همایش : هشتمین کنگره بین المللی نوروریستوراتولوژی
برگزارکنندگان : شرکت همایش آفرینان جاوید
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 8.panel.basirnr.cnf.ir

241

عنوان همایش : دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
برگزارکنندگان : شرکت مهندسی باو گستر پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.nccp.cnf.ir

240

عنوان همایش : همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی
برگزارکنندگان : مرکز توسعه آموزش های نوین ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tmh2015.ir

239

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس حسابداری و مدیریت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4th.accfinconf.com

238

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی زبان شناسی همگانی و زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : msme2015.ir

237

عنوان همایش : دومین همایش آسیب شناسی صنایع بالا دستی نفت و گاز
برگزارکنندگان : شرکت فن آفرین پارس کیش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ogui.ir

236

عنوان همایش : نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی گرمسار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fnsanci.ir

235

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.psconf.cnf.ir

234

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : educonf.cnf.ir

233

عنوان همایش : دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : epconf.ir

232

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد،حسابداری وعلوم تربیتی
برگزارکنندگان : شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : meae.ir

231

عنوان همایش : اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : auc2015.ir

230

عنوان همایش : دومین جایزه چالش نوآورانه
برگزارکنندگان : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.chaleshit.cnf.ir

229

عنوان همایش : اولین دوره‌ی کتاب سال عاشورا (جایزه‌ی دعبل خزاعی)
برگزارکنندگان : بنیاد دعبل خزایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ashoorabook.ir

228

عنوان همایش : سومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3tge.bonyadhamayesh.ir

227

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chemiconf.cnf.ir

226

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری
برگزارکنندگان : گروه رفتار پژوهشی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bs2015.ir

225

عنوان همایش : اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iac2015.cnf.ir

224

عنوان همایش : International Conference on Applied Economics and Business
برگزارکنندگان : Scientific Journals Publisher
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icaeb.ir

223

عنوان همایش : اولین کنگره جهان و بحران انرژی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wec2015.cnf.ir

222

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت شهری٬ محیط زیست و جغرافیا
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : umeg.ir

221

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmi.ir

220

عنوان همایش : دومین همایش آب ، انسان ، زمین
برگزارکنندگان : شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : whec.ir

219

عنوان همایش : اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی زمین کاو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aenconf.com

218

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ibsconf.com

217

عنوان همایش : یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : civilengconf.cnf.ir

216

عنوان همایش : دومین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و و راهی به سوی آینده پایدار
برگزارکنندگان : جمعیت حامیان زمین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cchfg.ir

215

عنوان همایش : سومین همایش سراسری الکترونیکی محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر اروند با همکاری گروه ترویجی دوستداران محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.enconf.cnf.ir

214

عنوان همایش : دومین كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار با همکاری مجمع عالی توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.epsconf.ir

213

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ، هنر و محیط زیست و کنفرانس بین المللی اقتصاد ، حسابداری و مدیریت و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : University of Szczecin and International Center of Academic Communication
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iicoac2015.com

212

عنوان همایش : دومین همایش ملی معماری ، عمران و توسعه نوین شهری
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nacu.ir

211

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران
برگزارکنندگان : توسعه و فناوری پات با همکاری انجمن انرژی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ieanc.cnf.ir

210

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست
برگزارکنندگان : گروه مدیریت کشاورزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : agri2015.com

209

عنوان همایش : همایش بین المللی معماری ، عمران و شهرسازی در هزاره سوم
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 1.iacut.cnf.ir

208

عنوان همایش : اولین كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار با همکاری مجمع عالی توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.epsconf.cnf.ir

207

عنوان همایش : همایش سراسری مباحث کلیدی در علم مدیریت
برگزارکنندگان : گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cims2015.com

206

عنوان همایش : همایش شرکت های سرآمد ، مادر و برندساز (لوکوموتیو اقتصاد دانش بنیان)
برگزارکنندگان : پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ebc.rcdat.cnf.ir

205

عنوان همایش : سومین اجلاس مدیران تحقیق ،توسعه و فناوری کشور با رویکرد مدیریت کاربردی و آینده نگر
برگزارکنندگان : شرکت همایش تجارت پارسیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rdconf.com

204

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت بحران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.indm.cnf.ir

203

عنوان همایش : دپارتمان معماری پایدار و توسعه شهری
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : drea.ir

202

عنوان همایش : ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین
برگزارکنندگان : شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید با همکاری انجمن لجستیک ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : scmconf2015.ir

201

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmpces.cnf.ir

200

عنوان همایش : اولین کنفرانس علوم و راهکارهای اقتصادی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس علوم و راهکارهای اقتصادی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : economicsconf.com

199

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.geographyconf.com

198

عنوان همایش : آیات غمزه - کنگره مجازی شعر
برگزارکنندگان : جامعه ایمانی مشعر با همکاری رادیو معارف
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.poemcongress.cnf.ir

197

عنوان همایش : سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه
برگزارکنندگان : اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.iuconf.cnf.ir

196

عنوان همایش : ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.iranrotate.ir

195

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.agridevconf.com

194

عنوان همایش : اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : waterconfex.com

193

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ichconf.com

192

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.socioconf.com

191

عنوان همایش : سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3ntac.ir

190

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.psychoconf.com

189

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3rd.accfin2014.com

188

عنوان همایش : دومین جشنواره اختراعات و ابتکارات تهران
برگزارکنندگان : شرکت تعاونی مبتکران و کارآفرینان شهریاران برنا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tifestival.ir

187

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.newconf.cnf.ir

186

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی زمین کاو با همکاری انجمن علوم مهندسی لندن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aebsconf.ir

185

عنوان همایش : اولین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
برگزارکنندگان : مرکز همایش های علمی همایش نگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.waterconf.ir

184

عنوان همایش : اولین کنفرنس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : همایش سازان کاراهیوا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ictconf.cnf.ir

183

عنوان همایش : دومین همایش ملی برنامه ریزی ، حفاظت حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : env2.bonyadhamayesh.ir

182

عنوان همایش : کنفرانس ملی لاقتصاد ، مدیریت و حسابداری - اولین کنفرانس ملی مهندسی ، علوم اجتماعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : موسسه علمی خوارزمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh1404.ir

181

عنوان همایش : کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
برگزارکنندگان : همایش سازان کاراهیوا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : waterengconf.com

180

عنوان همایش : دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agri2.bonyadhamayesh.ir

179

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نویین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aconf.cnf.ir

178

عنوان همایش : دومین همایش ملی معماری ، عمران و محیط زیست شهری
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : arch2.bonyadhamayesh.ir

177

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.managementtools.ir

176

عنوان همایش : نخستین همایش تخصصی مدیریت وصول مطالبات معوق
برگزارکنندگان : شرکت تحقیقاتی کاوش با همکاری شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mcnpl.com

175

عنوان همایش : نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکرد های کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی هزاره سوم با همکاری موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهاب علم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nchm2015.cnf.ir

174

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم اجتماعی
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.raftarconf.cnf.ir

173

عنوان همایش : اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
برگزارکنندگان : مرکز همایش های علمی همایش نگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.geoconf.ir

172

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
برگزارکنندگان : مرکز همایش های علمی همایش نگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icm2015.ir

171

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.mktrconf.com

170

عنوان همایش : همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ema2015.ir

169

عنوان همایش : اولین همایش ملی ارزیابی ، مدیریت و آمایش محیط زیستی ایران
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : assessment.bonyadhamayesh.ir

168

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.modirconf.cnf.ir

167

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ، هنر و محیط زیست و کنفرانس بین المللی اقتصاد ، حسابداری و مدیریت و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : University of Szczecin and International Center of Academic Communication
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iicoac.cnf.ir

166

عنوان همایش : کنفرانس ملی فناوری ، انرژِی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی صنعت آب و برق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ted2015.cnf.ir

165

عنوان همایش : دومین کنگره موبایل ایران
برگزارکنندگان : سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با همکاری سینما آهنگ
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mobileconference.ir

164

عنوان همایش : همایش ملی کار آفرینی
برگزارکنندگان : خانه کار آفرینان استان کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kermanhamayesh.ir

163

عنوان همایش : چهارمین کنگره بین المللی روانشناسی سلامت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psycoconf.cnf.ir

162

عنوان همایش : دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
برگزارکنندگان : شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : smconference.ir

161

عنوان همایش : اولین کنفرانس سراسری نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nacife.ir

160

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی شفق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : shafaghconf.ir

159

عنوان همایش : ششمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranpipetech.ir

158

عنوان همایش : اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صنعت، معدن و تجارت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : amaconf.ir

157

عنوان همایش : کنفرانس ملی لیزینگ
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری موسسه نارکیش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : leasingconf.com

156

عنوان همایش : اولین همایش خلاقیت و کودک من
برگزارکنندگان : موسسه نگاره هنر پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : h-koodak.ir

155

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز با همکاری سر آمد مدیریت مهام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rbsconf.com

154

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی حفاظت در برابر آتش
برگزارکنندگان : شرکت پادناهور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fpconf.com

153

عنوان همایش : اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
برگزارکنندگان : شرکت مزرعه پدیده خراسان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.agrocongress.ir

152

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی اقتصاد و دارایی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : proconf.cnf.ir

151

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی کشاورزی و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncan.ir

150

عنوان همایش : اولین همایش ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : herbandhealth.bonyadhamayesh.ir

149

عنوان همایش : کنفرانس ملی معماری ، شهرسازی و بهینه سازی مصرف
برگزارکنندگان : انجمن معماری ایران، موسسه بین المللی ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : auec.ir

148

عنوان همایش : دومین اکسپوی پزشکی ، سلامت یزد
برگزارکنندگان : گروه پدیده موفقیت با همکاری سازمان صنعت و معدن تجارت استان یزد و شرکت نمایشگاههای تجاری بین المللی منطقه یزد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : expoyazd.com

147

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
برگزارکنندگان : گروه بین المللی راهبران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : brandconf.ir

146

عنوان همایش : کنگره سالیانه سراسری فیزیک ايران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iacp.ir

145

عنوان همایش : نخستین همایش بین المللی صنعت نفت و گاز با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ogpd.cnf.ir

144

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و توسعه پايدار
برگزارکنندگان : مجمع عالی توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.eiconf.cnf.ir

143

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان  
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.deconf.cnf.ir

142

عنوان همایش : اولین کنفرانس سراسري مهندسی عمران وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.icesconf.cnf.ir

141

عنوان همایش : اولین همایش ملی گردشگری درآمد و فرصت
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tourism3.bonyadhamayesh.ir

140

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : faconf.cnf.ir

139

عنوان همایش : جشنواره عروة الوثقی
برگزارکنندگان : موسسه قرآنی چشمه سار نور با همکاری موسسه فرهنگی هنری امام سجاد (ع)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : j-orvatolvosgha.ir

138

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مطالعات امنیت و تروریسم
برگزارکنندگان : شرکت کوش آور تجهیز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tassc.ir

137

عنوان همایش : دومین کنفرانس ذخیره سازی و مخازن نفت و گاز
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.petrostorage.com

136

عنوان همایش : دومین همایش سراسری الکترونیکی محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر اروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.enconf.cnf.ir

135

عنوان همایش : فناوری های نوین در علوم زیستی
برگزارکنندگان : باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران شمال
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : htbs2014.ir

134

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geo-conf.cnf.ir

133

عنوان همایش : اوّلین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : مدیران خبره نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.mavc.cnf.ir

132

عنوان همایش : اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncc2014.cnf.ir

131

عنوان همایش : مدیریت ریسک در زیر شاخه های حیاتی کشور
برگزارکنندگان : کوش آور تجهیز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cirm.ir

130

عنوان همایش : 1st Iranian National Virtual Conference on English Language Teaching issues
برگزارکنندگان : Young Researchers and Elites Club,North Tehran Branch
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : elt2014.cnf.ir

129

عنوان همایش : همایش توسعه پایدار روستایی در افق 1404
برگزارکنندگان : شرکت توسعه گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : srdc.ir

128

عنوان همایش : سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالي عمران و توسعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : village1.hamayeshnahad.ir

127

عنوان همایش : کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : انجمن معماری ایران،موسسه بین المللی ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : uusd.cnf.ir

126

عنوان همایش : کنفرانس ملی جغرافیا،گردشگری وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : انجمن گردشگری ،موسسه ایرانیان وقطب برنامه ریزی وتوسعه پایدار گردشگری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geo-tourism.ir

125

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدیریت سرمایه های انسانی
برگزارکنندگان : شرکت کوش آور تجهیز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cmhc.ir

124

عنوان همایش : هفتمین کنگره بین المللی مدیریت، کارآفرینی و نوآوری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : meiconf.cnf.ir

123

عنوان همایش : اولين كنگره سراسري زيست شناسي و علوم طبيعي ايران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.bsconf.ir

122

عنوان همایش : اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار با همکاری مجمع عالی توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.bsconf.cnf.ir

121

عنوان همایش : همایش ملی گردشگری شهری و توسعه شهرها
برگزارکنندگان : شرکت توسعه گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : utcd.ir

120

عنوان همایش : همایش سالیانه سراسری الکترونیک زیست شناسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranbioconf.ir

119

عنوان همایش : اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.gpaconf.cnf.ir

118

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری الکترونیک سالیانه مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : meaisc.ir

117

عنوان همایش : اولین همایش ملی پرستاری، روان شناسی و ارتقای سلامت
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : health.bonyadhamayesh.ir

116

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eme2014.com

115

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : law-conf.cnf.ir

114

عنوان همایش : کنگره الکترونیک سالیانه سراسری مهندسي عمران ايران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iaecce.ir

113

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mes2014.cnf.ir

112

عنوان همایش : کنگره سراسری الکترونیکی علوم کامپیوتر، شبکه و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nccnit2014.ir

111

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : accfinconf.com

110

عنوان همایش : همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
برگزارکنندگان : تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.icara.cnf.ir

109

عنوان همایش : اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : energy.bonyadhamayesh.ir

108

عنوان همایش : همایش سالیانه سراسری الکترونیک شیمی ، مهندسی شیمی، نفت و مواد ایران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranchem2014.ir

107

عنوان همایش : اولین سمپوزیوم بین المللی مهندسی، مدیریت و توسعه پايدار
برگزارکنندگان : مجمع عالی توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.imsym.cnf.ir

106

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری الکترونیک مهندسی برق ایران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iceee2014.ir

105

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icm21.ir

104

عنوان همایش : همایش افق های نوین در توامندسازی و توسعه پایدار معماری، گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : development.bonyadhamayesh.ir

103

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
برگزارکنندگان : مدیران خبره نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.lawsdep.cnf.ir

102

عنوان همایش : اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2tourism.bonyadhamayesh.ir

101

عنوان همایش : 1th Congress of Asian-African Society Of Mycobacteriology
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : aasmcongress.ir

100

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی ، معدن ، نفت و گاز
برگزارکنندگان : مرکز مقاوم سازی لرزه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hsec1.ir

99

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم کشاورزی، محیط زیست و صنایع غذایی
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aefsconf2014.ir

98

عنوان همایش : اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی زمین کاو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.aebsconf.ir

97

عنوان همایش : هم اندیشی سیمان و نقش آن در توسعه پایدار
برگزارکنندگان : شرکت سیمان هگمتان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cement.cnf.ir

96

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی زبان شناسی و ادبیات خارجی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lingconf.cnf.ir

95

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالوژی
برگزارکنندگان : انجمن مهندسین متالوژی و انجمن علمی ریخته گری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.imatconf.cnf.ir

94

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات ، ارتباطات و کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نور باران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mitc2014.cnf.ir

93

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی عمران ، توسعه و اقتصاد شهری
برگزارکنندگان : مدیران خبره نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.civiled.cnf.ir

92

عنوان همایش : اولین رقابت رصدی رویت هلال ایران
برگزارکنندگان : شرکت پیشگامان نجوم هارمانیا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : royat1.ir

91

عنوان همایش : اولین همایش آب ، انسان ، زمین
برگزارکنندگان : شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.whec.ir

90

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی فیزیک
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : physicsconf.cnf.ir

89

عنوان همایش : سومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت بهسازی و توسعه با آموزش
برگزارکنندگان : انجمن را آوران آموزش دانش گستر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : arad3.ir

88

عنوان همایش : کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : archconf.ir

87

عنوان همایش : اولین همایش ملی معماری ، عمران و محیط زیست شهری
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : architecture.bonyadhamayesh.ir

86

عنوان همایش : نخستین کنفرانس بین المللی بورس- بانک -بیمه
برگزارکنندگان : مدیران خبره نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sebid.ir/

85

عنوان همایش : اولین کنفرانس سراسري نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ogpconf.cnf.ir

84

عنوان همایش : نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و و راهی به سوی آینده پایدار
برگزارکنندگان : جمعیت حامیان زمین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 1st.cchfg.ir

83

عنوان همایش : مدرسه بین المللی مطالعات شهری
برگزارکنندگان : دیبا افق رایا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iuss.ir

82

عنوان همایش : نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو
برگزارکنندگان : اتاق اکو ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icechtmi.com

81

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت بحران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : indm.cnf.ir

80

عنوان همایش : دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : herb.bonyadhamayesh.ir

79

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ، روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.pcconf.cnf.ir

78

عنوان همایش : یازدهمین ماراتن مسیه ایران
برگزارکنندگان : پیشگامان نجوم هارمانیا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : reghabat11.cnf.ir

77

عنوان همایش : دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : environment.bonyadhamayesh.ir

76

عنوان همایش : Iranian International Conference on Chemistry and Environment
برگزارکنندگان : مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی و علوم محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iicce.ir

75

عنوان همایش : ششمین همایش روز جهانی اندازه شناسی
برگزارکنندگان : x
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : metrologyday.ir

74

عنوان همایش : اولین همایش الکترونیکی علوم پزشکی و سلامت
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mshconf.ir

73

عنوان همایش : دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
برگزارکنندگان : انجمن مدیریت راهبردی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 10.smconf.cnf.ir

72

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی ارزش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.veconf.com

71

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
برگزارکنندگان : دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 7th.kmiran.com

70

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی برند
برگزارکنندگان : شرکت پژوهشی گسترش رهیافت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : brandconf.ir

69

عنوان همایش : دومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور
برگزارکنندگان : همایش تجارت پارسیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rdconf.cnf.ir

68

عنوان همایش : شتمین کنگره بین المللی ریاضیات و کاربردها
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mathconf.cnf.ir

67

عنوان همایش : دومین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی
برگزارکنندگان : گروه سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.2nd-multimodaltransport.cnf.ir

66

عنوان همایش : دومین همایش ملی معماری مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2architecture.bonyadhamayesh.ir

65

عنوان همایش : اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
برگزارکنندگان : شرکت مهندسی باو گستر پارس - شرکت مهندسین مشاور پرهون آبراهه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.nccp.ir

64

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
برگزارکنندگان : انجمن ژئوتکنیک ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.icge.cnf.ir

63

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر اروند و موسسه حمایت از طبیعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.senaconf.cnf.ir

62

عنوان همایش : اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
برگزارکنندگان : ایده آوران دنیای کیفیت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncsfood.cnf.ir

61

عنوان همایش : هشتمين كنفرانس ملّي و پنجمين كنفرانس بين‌المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icelet.cnf.ir

60

عنوان همایش : همایش بین المللی کتاب و نشر
برگزارکنندگان : -
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.icbp.cnf.ir

59

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتار
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bs2014.cnf.ir

58

عنوان همایش : اولین همایش مجازی ملی علوم زمین
برگزارکنندگان : انجمن علمی پژوهشی کاوشگران جوان زمین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geocku.cnf.ir

57

عنوان همایش : elt4
برگزارکنندگان : موسسه آموزش زبان هرمس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : elt4.cnf.ir

56

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخارو بخش بخار سیکل ترکیبی
برگزارکنندگان : انجمن صنفی نیروگاههای ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iscpc.cnf.ir

55

عنوان همایش : کنگره سالیانه سراسری پژوهش های هنری ایران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iacar.ir

54

عنوان همایش : جشنواره و نمایشگاه جایگاه صنایع شوینده،آرایشی،بهداشتی
برگزارکنندگان : مؤسسه مطالعات راهبردی دهکده جهانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dcdfestival.com

53

عنوان همایش : دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزی آموزش عالی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf.irphe.ir/2hesd

52

عنوان همایش : ولین کنگره بین المللی علوم و معارف قرآن و حدیث
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : quranconf.cnf.ir

51

عنوان همایش : اولین همایش سراسری الکترونیکی محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر اروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.1st.enconf.ir

50

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی
برگزارکنندگان : موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.sceconf.com

49

عنوان همایش : کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی، انجمن مهندسی ارزش حمل و نقل، انجمن مهندسی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pvalue.cnf.ir

48

عنوان همایش : نخستين کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : incdl.irandoc.ac.ir

47

عنوان همایش : همایش ملی گردشگری ، سرمایه های ملی و چشم اندازآینده
برگزارکنندگان : شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : smconference.cnf.ir

46

عنوان همایش : کنگره مجازی شعر
برگزارکنندگان : انجمن مجازی شعر فارسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.poemcongress.cnf.ir

45

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : eme2013.cnf.ir

44

عنوان همایش : کارگاه تخصصی آموزشی تکنیک های طراجی و برنامه ریزی آموزشی با رویکرد عملیاتی و کاربردی
برگزارکنندگان : کوش آور تجهیز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : katconf.com

43

عنوان همایش : اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hygiene.bonyadhamayesh.ir

42

عنوان همایش : همایش توسعه مدیران
برگزارکنندگان : گروه بین المللی راهبران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : irideal.ir

41

عنوان همایش : Frontier in Biomaterials & Tissue Engineering Conference
برگزارکنندگان : دکتر سهیل نجفی مهری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fbte2013.com

40

عنوان همایش : سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان  
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3.deconf.ir

39

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE
برگزارکنندگان : شرکت کیمیا خرد پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dmhse.ir

38

عنوان همایش : کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE
برگزارکنندگان : شرکت کیمیا خرد پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dmhse.cnf.ir

37

عنوان همایش : اFrontier in  Gynecology,Obstetrics and  Infertility Conference
برگزارکنندگان : دکتر سهیل نجفی مهری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fgoi2013.com

36

عنوان همایش : کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
برگزارکنندگان : مرکز راهبردی مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : congresstheology.ir

35

عنوان همایش : هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه پزشکی
برگزارکنندگان : انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران شاخه آذربایجان شرقی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tbz7icicm.ir

34

عنوان همایش : دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال
برگزارکنندگان : انجمن ره آوران آموزش دانش گستر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : arad2.cnf.ir

33

عنوان همایش : همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
برگزارکنندگان : انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : alcm2013.cnf.ir

32

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : نارکیش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.accfin2014.com

31

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل، ساختمان و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pvalue.cnf.ir

30

عنوان همایش : سومین همایش توانمند سازی منابع انسانی
برگزارکنندگان : شرکت مهندسین مشاور سرآمد گستر جنوب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.fars-hre.ir

29

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سلامت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sportsconf.cnf.ir

28

عنوان همایش : کنفرانس ملی حسگرهای فضایی ، رادار دهانه مصنوعی و سنجش از راه دور
برگزارکنندگان : پژوهشکده مکانیک سازمان فضایی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.isa-conference.ir

27

عنوان همایش : همایش تحقیق ساخت ، تولید و خود کفایی
برگزارکنندگان : انجمن صنفی نیروگاههای ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.smpssc.ir

26

عنوان همایش : اولین همایش مجازی ره آوران آموزش
برگزارکنندگان : انجمن ره آوران آموزش دانش گستر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.arad-conference.ir

25

عنوان همایش : Tellsi 11 International Conference
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی تابران
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : tellsi11.cnf.ir

24

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیران آموزش
برگزارکنندگان : انجمن مدیریت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.trainingconference.ir

23

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی مهندسی معماری، هنر و شهرسازی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : urbanconf.cnf.ir

22

عنوان همایش : همایش سراسری حجاب و عفاف
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی تابران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hejab.tabaran.ac.ir

21

عنوان همایش : کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
برگزارکنندگان : شرکت کیمیا خرد پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.ifmc.ir

20

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : موسسه حمایت از طبیعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.sdconf.ir

19

عنوان همایش : اولین همایش برند انسانی ایرانی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عال آزاد پژوهش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.ihb2012.com

18

عنوان همایش : سمینار ادبیات داستانی انقلاب اسلامی
برگزارکنندگان : بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.dastan-en.ir

17

عنوان همایش : کنفرانس علمی - بین المللی آموزش و جهانی شدن
برگزارکنندگان : مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eg2012.cnf.ir

16

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی انسان شناسی و علوم سیاسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : politicconf.cnf.ir

15

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
برگزارکنندگان : موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3rd.sceconf.cnf.ir

14

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
برگزارکنندگان : انجمن بتن ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.ici.ir

13

عنوان همایش : نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی
برگزارکنندگان : گروه سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.multimodaltransport.cnf.ir

12

عنوان همایش : همایش بین المللی اخلاق و ادیان
برگزارکنندگان : پژوهشکده علوم وحیانی معارج وابسته به بنیاد بین المللی علوم وحیانی إسراء
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf.esra.ir

11

عنوان همایش : سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : irgid.cnf.ir

10

عنوان همایش : کارگاه تخصصی مقاله نویسی ( روش ها و تکنیک های نگارش )
برگزارکنندگان : شرکت کیمیا خرد پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.iran-paper.com

9

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوآور و کاربردی در مدیریت
برگزارکنندگان : دبیزخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iciarm.com

8

عنوان همایش : اولین همایش ملی واکنش های چند جزئی
برگزارکنندگان : مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته ، علوم محیطی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mcrs.cnf.ir

7

عنوان همایش : نوزدهمین کنگره بین المللی زمین شناسی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geologyconf.cnf.ir

6

عنوان همایش : همایش پیوست نگاری فرهنگی با تاکید بر بررسی پیامد های فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی و صنعتی استان بوشهر
برگزارکنندگان : مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.culturalcongress.cnf.ir

5

عنوان همایش : International Conference on Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation
برگزارکنندگان : مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته ، علوم محیطی
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : www.icikbc2011.ir

4

عنوان همایش : همايش بين المللي گسترش زبان و ادبيات فارسي؛ چشم انداز، راهكارها و موانع
برگزارکنندگان : شورای گسترش زبان فارسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gostareshfarsi.cnf.ir

3

عنوان همایش : کنفرانس اقتصاد و مدیریت انرژی در مراکز تشخیصی و درمانی
برگزارکنندگان : شركت بهين پويان هوتن - انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emh90.cnf.ir

2

عنوان همایش : سلسله کنفرانس ها و نمایشگاههای مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی - نخستین کنفرانس : بیمارستان ها
برگزارکنندگان : شركت بهين پويان هوتن - انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emh89.cnf.ir

1

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی بتن ایران
برگزارکنندگان : انجمن بتن ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ici89.cnf.ir
©2017 Faraznet co. All rights reserved
Designed by Faraznet co